Extra premiekorting voor alle doelgroepen banenafspraak

Extra premiekorting voor alle doelgroepen banenafspraak

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen werkgevers die een arbeidsbeperkte in dienst nemen 200 euro meer aan premiekorting dan nu.De mobiliteitsbonus wordt verhoogd van 1.800 naar 2.000 euro.
De extra euro‘s zijn mogelijk omdat de groep scholingsbelemmerden, die ook valt onder de doelgroep banenafspraak, komt te vallen onder het lage bedrag van de premiekorting. Daardoor ontstaat er financiële ruimte om het bedrag van deze premiekorting voor de hele doelgroep banenafspraak met 200 euro te verhogen.
De verhoging premiekorting is een extra stimulans om werkgevers de stap te laten zetten om met arbeidsbeperkten in zee te gaan. Nu is een mobiliteitsbonus van maximaal 7.000 euro per jaar wel mogelijk voor mensen met een scholingsbelemmering en voor mensen met een Wajonguitkering, maar niet voor de hele doelgroep van de banenafspraak. Ook kan loonkostensubsidie op grond van de huidige wetgeving niet samengaan met een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus kan per persoon maximaal drie jaar worden toegekend, voor zo lang deze werknemer in dienst is.

Scholingsbelemmerden
Het kan voorkomen dat scholingsbelemmerden ook onder de doelgroep banenafspraak vallen. Op basis van de huidige wetgeving komt een werkgever dan nog in aanmerking voor een bonus van maximaal 7.000 euro. De staatssecretaris acht dit ongewenst en heeft daarom een nota van wijziging ingediend gericht op een gelijke mobiliteitsbonus voor scholingsbelemmerden die ook onder de doelgroep banenafspraak vallen. Deze wijziging levert een besparing op die kan worden doorvertaald naar een ophoging van het bedrag naar 2.000 euro voor de hele doelgroep banenafspraak.

Rechtvaardiging
De mobiliteitsbonus van 7.000 euro blijft gelden voor scholingsbelemmerden die niet onder de doelgroep banenafspraak vallen. In de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet staat dat dit laatste gerechtvaardigd is, omdat deze mensen niet meetellen voor de banenafspraak en het instrument loonkostensubsidie niet voor hen kan worden ingezet.

Geplaatst op: 02-09-2015

Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord