Betalen

Betaling van lonen en salarissen

Easymatch heeft een wekelijkse, 4 wekelijkse of maandelijkse betaalmogelijkheid. Voor aanvang van je diensteverband dien je dit kenbaar te maken.
Standaard verlonen we wekelijks elke dinsdag en donderdag de gewerkte uren van de week voorafgaand.
Indien je een 4 wekelijkse verloning en maandelijkse verloning verlonen we conform de verloonkalender

  • Aan deze kalender kunnen geen rechten worden ontleent, daar wij afhankelijk zijn van de verwerkingstijd van de transacties bij de banken. Daarnaast zal er tijdens feestdagen afwijkende verloningen plaatsvinden.

Vakantiegeld

Het vakantie geld wordt in de eerste volle week van juni uitbetaling.

Reserveringen en vakantiedagen

Indien er 6 weken niet gewerkt wordt of bij einde dienstverband worden nog openstaande reserveringen (kort verzuim – ORT reservering) alsmede niet opgenomen vakantiedagen uitgekeerd.

Ziekte

Ziek melden

Als je ziek bent moet je dit direct melden op de werkvoer en bij Easymatch op de eerste ziektedag vóór 09.30 uur ‘s morgens telefonisch via telefoonnummer :

Limburg 088-6660780
Brabant 088-6660772

Je kunt je niet ziek melden per e-mail of sms.

Bij de ziekmelding geef je door

– De dag waarop je ziek bent geworden
– Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
– De geschatte duur van het verzuim
– Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij jouw praktisch werkgever en bij Easymatch. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij Easymatch.

Controle ziekmelding

Na de ziekmelding wordt er van je verwacht dat je thuis blijft zodat een medewerker van onze arbodienst Acture contact met je op kan nemen. Het is toegestaan om je adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat jij je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Acture neemt contact met je op en maakt een herstelplan in overleg met jou. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

Fase A contract met uitzendbeding

Heb je een Fase A contract met uitzendbeding? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je loon. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vanaf de 3e dag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 91% van het dagloon.

Fase B of C contract

Heb je een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte.

Beter melden

Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij Acture en Easymatch.

Feestdagen

Feestdagen

Fase A met beding

In je niet kunt werken op een feestdag omdat het bedrijf gesloten is heb je recht op een feestdagvergoeding. Het aantal uren aan feestdagvergoeding is het gemiddeld aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. De referte periode zijn de 13 voorafgaande weken.
Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, dus deze tellen niet mee.

Fase B en C

De feestdagen worden volgende je normale arbeidspatroon uitbetaald. Tenzij deze variabel is, dan wordt er weer gekeken naar de referte periode.

Algemeen erkende feestdagen 2018

In de ABU CAO vallen onderstaande dagen onder de algemeen erkende feestdagen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag valt niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2020, 2025, enz).

Nieuwjaarsdag – Maandag 1 januari 2018
1e Paasdag – Zondag 1 april 2018
2e Paasdag – Maandag 2 april 2018
Koningsdag Vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag – Donderdag 10 mei 2018
1e Pinksterdag – Zondag 20 mei 2018
2e Pinksterdag – Maandag 21 mei 2018
1e Kerstdag – Dinsdag 25 december 2018
2e Kerstdag – Woensdag 26 december 2018

Vakantie

Fase A met uitzending

Vakantiedagen worden evenredig opgebouwd over je verdiende loon. De hoogte van je vakantie dagen zijn terug te vinden op de loonstrook.

Fase B of C

Met deze contractvorm heb je tijdens je vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van je loon. Je dient dit wel van te voren kenbaar gemaakt te hebben, bij Easymatch en/of het bedrijf waar je werkt.

Vakantiedagen
Bij een volledig gewerkte maand maak je aanspraak op 16 uur vakantie of een evenredig deel hiervan, indien niet een volledige maand gewerkt is.

Vakantiegeld

Er wordt 8% van je loon aan vakantiebijslag gereserveerd. De uitbetaling hiervan geschiedt in de eerste volle week van juni of bij einde dienstverband.

Pensioen

Hoe bouw je pensioen op?

Afhankelijk van je arbeidsovereenkomst bouw je pensioen op.

Uitzendovereenkomst Fase A

Heb je een uitzendovereenkomst (Fase A)?
Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar (wanneer je minimaal 26 weken voor Easymatch gewerkt hebt) pensioen op via het BASIS pensioen.
Easymatch neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de BASIS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP . Na 78 weken te hebben gewerkt val je onder de PLUS regeling. Easymatch betaalt dan 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op jouw loonstrook.

Arbeidsovereenkomst Fase B/C

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C)?
Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar pensioen op via het PLUS pensioen. Easymatch betaalt 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van jouw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

Wat is StiPP?

In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Je bouwt daarnaast een aanvullend pensioen op bij StiPP. Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt als uitzendkracht, payroller of gedetacheerde.

Pensioenoverzicht

Ieder jaar ontvangt je van StiPP een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal. En wat het mogelijke pensioenkapitaal is als je door blijft werken tot jouw pensioendatum.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Nadat je jouw eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, vindt je je AOW- en pensioengegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Niet alleen het pensioen dat je bij StiPP hebt opgebouwd staat daar, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt. Je hebt een DigiD nodig om in te loggen.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord